Obchodní podmínky

  1. Všeobecná ustanovení
  2. Předmět smlouvy
  3. Místo plnění
  4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
  5. Cena a placení
  6. Dodací lhůta
  7. Dopravní podmínky, poštovné
  8. Odstoupení od kupní smlouvy
  9. Záruka, servis
  10. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v písemné smlouvě mezi těmito stranami uzavřené stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (společnosti Auto Hlaváček a.s.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
b) Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené na www stránkách thule.hlavacek.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Auto Hlaváček a.s. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

....

Soubory ke stažení