Obchodní podmínky

Obchohodní podmínky

poskytování reklamních a mediálních služeb

 

1.Základní pojmy

Předmětem následujících obchodních podmínek je smlouva o pronájmu reklamních panelů (dále jen "panely") a instalaci reklamních prostředků na tyto reklamní nosiče. Panely jsou nosiče, které slouží k umístění reklamních prostředků, většinou plakátů. V dalším se bude pod označením plakát rozumět libovolný reklamní prostředek, který je možno běžně používanými způsoby instalovat na panel. Rozměry panelů jsou určeny zejména pro výlep papírových plakátů formátu 4,0 x 3,0 m, 5,05 x 2,4m, 4,8 x 3,2 m a 9,57 x 3,59 m. Základní rozměr plakátu je DIN A1 (59 x 84 cm). Všechny větší formáty plakátů vyplývají z násobku základního rozměru. Při volbě grafického motivu je nutno počítat s tím, aby nápisy a ostatní útvary nebyly řešeny do samotného kraje papírového plakátu, nýbrž dle rozměrů panelu přiměřeně od kraje. Mezi základní podmínky pro ztvárnění grafického motivu reklamního poutače patří i to, že nesmí být použita červená reflexní fólie a motiv nesmí být podobný nebo zaměnitelný s dopravním značením.

Reklamní kampaň je realizována na základě smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Pokud bude ve smlouvě ustanovení odlišné od těchto obchodních podmínek, platí text smlouvy. Smlouva obsahuje název kampaně (včetně skutečného názvu produktu), sjednané období reklamní kampaně, údaje o rozměrech plakátů, počtech kusů, čísla ploch a lokality umístění plakátů a cenové údaje.

 

2. Provedení reklamní kampaně

Dodavatel poskytuje odběrateli panely pro umístění reklamních plakátů odběratele v lokalitách, počtech a na období stanovené ve smlouvě.

2.1  Doba pronájmu

Základní doba pronájmu jsou  4 týdny, tj. od 1. do 28. dne v měsíci, pokud není stanoveno jinak.

2.2  Kvalita plakátů

Plakáty pro billboardy dodané odběratelem musí být v provedení snášejícím promáčení (gramáž minimálně 115 g/m2, blue backside) s garantovanou barevnou stálostí po dobu 6 týdnů. Pokud nebudou jednotlivé díly plakátu očíslovány, musí být s plakáty dodán i nátisk motivu celého plakátu ve formátu A 4.

2.3  Distribuce plakátů

Odběratel se zavazuje dodat potřebné množství plakátů v souladu s uzavřenou smlouvou, zvýšené o přiměřené množství náhradních plakátů, nejméně však o 10 %, na údržbu ve lhůtě nejpozději 10 dní před dnem zahájení výlepu, ne však dříve než 1 měsíc před tímto obdobím. Pokud odběratel nedodá plakáty nejpozději do 25. dne předchozího měsíce, je dodavatel povinen fakturovat částku ve výši 300,- Kč za 1 objednaný panel nad rámec ceny výlepu jednoho objednaného panelu. Místem dodání je sídlo dodavatele, není-li určeno jinak. Pokud odběratel nedodá plakáty nebo je nedodá včas a dodavatel tudíž nemůže provést instalaci plakátů ve stanovené lhůtě, nezbavuje to odběratele povinnosti uhradit dodavateli cenu sjednanou v uzavřené smlouvě. Je-li dodávka plakátů opožděná, garantuje dodavatel všechny termíny specifikované v těchto obchodních podmínkách posunuté o tolik dní, o kolik je dodávka plakátů  v prodlení. Dodavatel však vyvine maximální úsilí o zkrácení termínů v těchto případech.

2.4  Výlep

Dodavatel provede instalaci plakátů v případech zahájení kampaně od 1. dne v měsíci následovně: 

 

Předchozí dlouhý měsíc 31 dní

Předchozí krátký měsíc 30 dní

Předchozí měsíc únor 28 dní

- den zahájení výlepu

29.

29.

27.

- den ukončení výlepu

31.

1.

1.

 

 

 

 

V případě zahájení kampaně k jinému dni v měsíci se postupuje alikvotně.

2.5  Servis

Dodavatel učiní taková opatření (pravidelná kontrola reklamních ploch pracovníky dodavatele apod.), aby případné poškození instalovaných plakátů či vznik jiné skutečnosti bránící úplnému účinku reklamní kampaně bylo zjištěno a odstraněno v co nejkratším termínu.

Odběratel se zavazuje, že pokud zjistí závadu, nahlásí dodavateli písemnou  formou přesnou specifikaci místa dle smlouvy a eventuální rozsah poškození.

Dodavatel je povinen nejpozději do 72 hodin od nahlášení zjednat nápravu. V případě, že dodavatel neodstraní  závadu v tomto termínu, zavazuje se poskytnout odběrateli slevu rovnající se počtu dní, o které byl dodavatel u poškozených ploch v prodlení.

V případě, že dodavatel vyčerpá dodané množství náhradních plakátů před ukončením reklamní kampaně, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat odběratele písemnou formou a spolu s odběratelem urychleně řešit vzniklou situaci. V případě, že situace prokazatelně nevznikla zaviněním dodavatele, nevzniká odběrateli nárok na slevu z ceny sjednané ve smlouvě a odběratel je povinen uhradit dodavateli cenu za celé období pronájmu.

2.6  Fotodokumentace

Dodavatel vyhotoví fotodokumentaci výlepu a dodá ji odběrateli do 15. dne v běžném měsíci. Za nedodané objednané fotografie nebo za nedoložení jiným věrohodným způsobem nebude dodavateli uhrazena částka měsíčního pronájmu dané plochy.

2.7  Náhradní plochy

V případě, že nebude možné využít některé poskytované plochy uvedené ve smlouvě po část nebo po celou dobu smluveného období a dodavatel získá tuto informaci dříve než 5 pracovních dnů před začátkem kampaně, informuje ihned písemně odběratele o této skutečnosti. V takovém případě nabídne dodavatel odběrateli náhradní plochy stejné kvality, pokud možno ve stejné lokalitě. Odběratel se k této nabídce písemně vyjádří do 5 pracovních dnů. Pokud dodavatel získá tuto informaci v den zahájení výlepu nebo později, obratem písemně informuje odběratele a nabídne náhradní plochy stejné kvality, pokud možno ve stejné lokalitě. Odběratel se písemně vyjádří k této nabídce nejpozději do 48 hodin. Jestliže se odběratel v obou případech písemně nevyjádří k zaslaným nabídkám ve stanovených termínech, dodavatel nebude vylepovat žádné náhradní plochy.

2.8  Technický stav ploch

Provozované plochy budou zřetelně identifikovány a v řádném technickém stavu.

2.9  Ukončení doby pronájmu

Po skončení doby pronájmu budou ponechány plakáty nadále na nevyužitých panelech v řádném technickém stavu, nebude-li ve smlouvě uvedeno jinak. Případný přelep bude proveden do 5 dnů po skončení doby pronájmu.

 

3. Záruky

Dodavatel odpovídá za instalaci plakátů v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami, dále za údržbu, resp. obnovu poškozených plakátů po celé smluvní období s výjimkou vzniku událostí z vyšší moci, tj. válečný stav, živelné pohromy, stávky apod.. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které mohou způsobit nemožnost provedení výlepu bez zavinění dodavatele dle bodu 2.4 těchto obchodních podmínek, dodavatel písemně informuje odběratele o této skutečnosti. Současně dodavatel informuje o předpokládaném ukončení výlepu a navrhne odběrateli adekvátní náhradu formou prodloužení kampaně o počet dní a ploch, u kterých byl dodavatel s výlepem v prodlení.

Dodavatel neodpovídá za textovou a obrazovou část reklamy, ani po stránce obsahové, ani po stránce jejího provedení; za tyto nese plnou odpovědnost odběratel. Pokud je obsahová část reklamní kampaně, resp. její provedení v rozporu s právními předpisy nebo etickými normami platnými na území ČR, nebo je v rozporu s Kodexem reklamy, může dodavatel odmítnout výlep plakátů, avšak musí o této skutečnosti písemně informovat odběratele. Toto odmítnutí nezbavuje odběratele povinnosti zaplatit dodavateli cenu sjednanou ve smlouvě. V případě, že Rada pro reklamu doporučí kampaň stáhnout, je odběratel povinen tak učinit, nebo jednostranným prohlášením vyloučit odpovědnost dodavatele. V případě stažení kampaně je odběratel povinen uhradit kampaň dodavateli v plné výši, včetně přelepu.

Odběratel se dále zavazuje uhradit dodavateli škody a veškeré výlohy, které vzniknou dodavateli umístěním reklamy, která bude porušovat obecně závazné právní předpisy. Pokud nebude moci dodavatel umístit sjednané plakáty na základě pokynů či rozhodnutí příslušných státních orgánů, a to i z důvodů, které neupravuje zákon, kvůli textu či způsobu reklamy, nebo bude muset z výše uvedených důvodů kampaň přerušit, pak dodavatel informuje o této skutečnosti odběratele do 2 dnů od obdržení příslušného dokumentu. V tomto případě bude odběratel akceptovat výlep na náhradních  reklamních plochách, popř. bude vzniklá situace řešena individuálně.

Případné reklamace budou uplatněny písemně v termínu zjištění závady, nejpozději však do ukončení kampaně, s uvedením přesného popisu závady a místa jejího vzniku (číslo panelu, město, ulice). V opačném případě nebude reklamace akceptována. Pokud jde o poškození plakátu třetí osobou, postupuje dodavatel dle bodu 2.5 těchto obchodních podmínek. Pokud dodavatel zrealizuje opravu dle těchto obchodních podmínek, nevzniká odběrateli nárok na slevu. V případě nedodržení lhůty kampaně odběrateli náleží taková sleva, která odpovídá reálnému prodlení dnů a počtu ploch, u kterých došlo k nedodržení lhůty kampaně.

 

4. Vyloučení konkurence

Pokud odběratel při zadávání poptávky písemně specifikuje detailní kategorizaci produktu (služby) a požaduje v objednávce vyloučení konkurence, pak dodavatel zaručí, že vedle sebe nebudou instalovány plakáty dvou konkurenčních výrobků či služeb na panelech dodavatele.

 

5. Nepoužité plakáty

Zpětné odeslání nepoužitých plakátů bude provedeno pouze na základě písemného požadavku odběratele nejpozději do 15 dnů po uplynutí smluveného období. Po marném uplynutí této lhůty má dodavatel právo nevyžádané plakáty na vlastní náklady zlikvidovat.

 

6. Zrušení smlouvy - stornovací poplatek

Odběratel může zrušit uzavřenou smlouvu za následujících podmínek:

  • v případě stornování závazné objednávky v období od 90. do 61. dne včetně před začátkem sjednaného období činí stornovací poplatek 20 % z celkové ceny stornovaných ploch,
  • v období od 60. do 31. dne včetně před začátkem sjednaného období činí stornovací poplatek 50 % z celkové ceny stornovaných ploch,
  • v období od 30. dne včetně před začátkem sjednaného období do konce sjednaného období činí stornovací poplatek 100 % z celkové ceny stornovaných ploch.

 

7. Řešení sporů

Případné spory budou řešeny především jednáním obou stran. Pokud nedojde k dohodě, budou spory rozhodovány příslušnými soudy ČR dle platného českého práva.

 

8. Doba platnosti

Smluvní strany budou postupovat podle těchto obchodních podmínek, nedohodnou-li se jinak.

 

 

V Olomouci, 1.1. 2012

ARES CZ s.r.o.

 

....

Soubory ke stažení